REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO ZAKĄTEK
ul. Leśna 15, Jarosławiec
tel. 503-995-658


Regulamin dotyczy domków i pola namiotowego (kempingu)

 

WSTĘP

1. Korzystanie z usług Ośrodka Wczasowego Zakątek (wypoczynku w domku lub na kempingu) wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do:

  • przestrzegania niniejszego regulaminu,
  • zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
  • stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych,
  • przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

3. Ośrodek Wczasowy Zakątek jest prowadzony przez firmę O.W. Mikołajek S.C. (ul. Leśna 15, 76-107 Jarosławiec), NIP: 839-000-69-24. Nasz obiekt jest zarejestrowany w Katalogu Usług Turystycznych Urzędu Gminy Postomino pod numerem 107.

4. Na terenie całego obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów mechanicznych do 5 km/h.

 

PRZYJAZD I GOŚCIE

5. Po przybyciu do O.W. Zakątek należy bezzwłocznie udać się do biura w celu dokonania rejestracji i opłaty oraz uzyskania wszelkich niezbędnych podczas pobytu informacji.

6. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.

7. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

9. Na terenie obiektu można przyjmować gości w godzinach 8:00 – 22:00 po wcześniejszym poinformowaniu obsługi. Chęć pozostania gości po godzinie 22:00 musi zostać zasygnalizowana w biurze przez osobę mieszkającą na terenie O.W. Zakątek przed godziną 22:00. Po 22:00 na terenie obiektu nie może pozostać żadna niezarejestrowana osoba. Pojazdy (samochody) przyjmowanych gości przez wczasowiczów parkują poza terenem Ośrodka Wczasowego Zakątek.

10. O.W. Zakątek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 

DOBA HOTELOWA

11. Doba hotelowa na polu namiotowym zaczyna się o godzinie 12:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

12. Doba hotelowa w domkach zaczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

13. punkt wykreślony

 

CISZA NOCNA

14. Bezwzględna cisza nocna na terenie całego obiektu obowiązuje w godzinach 22:00 - 7:00.

15. W obiekcie zabronione jest:

  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki,
  • takie zachowanie gości i osób korzystających z usług O.W. Zakątek, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

16. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie O.W. Zakątek właściciel i obsługa obiektu nie odpowiadają.

17. Odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie pola namiotowo-kempingowego oraz domków ponoszą sprawcy szkody.

18. Właściciele kempingu i domków O.W. Zakątek nie odpowiadają za szkody powstałe w pojazdach swoich gości na terenie obiektu (np. w postaci kradzieży, aktów wandalizmu na tych pojazdach albo w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych itp.) oraz za rzeczy w nich pozostawione.

19. Na terenie O.W. Zakątek właściciele nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych, przepięć, kradzieży, dewastacji.

20. Dzieci przebywające na terenie O.W. Zakątek powinny przez cały czas znajdować się pod opieką dorosłych. Dotyczy to również placu zabaw.

21. Namioty, przyczepy, samochody oraz inne elementy wyposażenia turystycznego należy rozstawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników kempingu.

22. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

23. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń grzewczych, elektrycznych, butli gazowych oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.

24. W domkach i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

 

CZYSTOŚĆ i ZWIERZĘTA

25. Przebywający goście na naszym obiekcie zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich miejscach, z których korzystają.

26. O.W. Zakątek jest przyjazne środowisku w związku z tym obowiązuje segregacja odpadów według instrukcji zamieszczonych na koszach na śmieci.

27. Na terenie O.W. Zakątek mogą przebywać małe zwierzęta domowe posiadające aktualne szczepienie. Przed przyjazdem należy poinformować o zamiarze przybycia ze zwierzęciem domowym.

28. Właściciele zwierząt przebywających na terenie kempingu i domków zobowiązani są po nich sprzątać oraz sprawować nad nimi kontrolę tak, aby nie zagrażały one innym zwierzętom i ludziom (np. psy winny być prowadzone na smyczy). Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada ich właściciel.

 

GRILLOWANIE, OGNISKO

29. Na terenie całego obiektu można grillować, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Palenie ognisk jest zabronione.

 

ZIMOWANIE PRZYCZEP

30. Klienci pozostawiający przyczepy kempingowe na okres zimy zobowiązani są do zachowania porządku, co oznacza zakaz pozostawiania jakichkolwiek rzeczy pod przyczepą i w jej pobliżu. Przyczepa powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas zimowania.

31. Przyczepy pozostawiane na okres tzw. „zimowania” zabezpiecza oraz czyści właściciel danej przyczepy. Przed pozostawieniem przyczepy na okres zimy właściel obiektu dokumentuje i fotografowuje stan pozostawianej przyczepy.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

32. Wszystkie zauważone awarie należy bezzwłocznie zgłaszać do biura.

33. Na wszelkie pytania, wątpliwości lub obiekcje odpowiadają pracownicy O.W. Zakątek.

34. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu grozi upomnieniem, a permanentne go nieprzestrzeganie - usunięciem z terenu O.W. Zakątek bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

35. Regulamin O.W. Zakątek podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na stronie internetowej www.zakatek.com
  • w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

36. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli O.W. Zakątek i obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.